Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Iльницький В.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.03.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00153362
4. Місцезнаходження
Львівська , Дрогобицький район, 82100, м.Дрогобич, вулиця Бориславська, будинок 51/1
5. Міжміський код, телефон та факс
03244 2-22-82
6. Електронна поштова адреса
dmz-vat.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dmz.pat.lviv.ua в мережі Інтернет 27.03.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.Товариство не володiє жодними лiзензiями. Послугами рейтингового агенства Товариство не користується. Посада корпортивного секретаря на пiдприємствi не передбачена. Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались. Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось. Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювалось. Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались. Випадкiв виникнення особливої iнформацiї не було. Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався. Iпотечнi активи вiдсутнi. Випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
14141200000000193
3. Дата проведення державної реєстрації
22.11.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
119621
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
102
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.92 Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори. Наглядова рада. Директор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ " Кредобанк"
2) МФО банку
325365
3) поточний рахунок
2600301561738
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Дрогобицька ФПАТ " УКРIНБАНК"
5) МФО банку
325785
6) поточний рахунок
2600111088103

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi 20823070 79000Україна м.Львiв вул.Сiч.Стрiльцiв,буд.3 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльницький Володимир Онуфрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 215834 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
МКП " Метал" директор. ВАТ"Дрогобицький машинобудiвний завод" комерцiйний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2014 До моменту вiдмiни
9) Опис
Проживає м.Стебник, вул.Дорошенка,24 Львiвська обл.
Зобов'язується безпосередньо здiйснювати поточне управлiння(керiвництво) ПАТ " Дрогобцький машинобудiвний завод" забезпечувати його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання i збереження майна Товариства, органiзовувати матерiально-технiчне запезпечення дiяльностi Товариства, органiзовувати реалiзацiю продукцiї, виробленої Товариством, налагоджувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та органiзацiйне забезпечення дiяльностi Товариства
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яворська Тамара Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 341961 Красноградським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Будинок торгiвлi та побуту БУ " Бургаз" керуюча
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 До моменту вiдмiни
9) Опис
Принiмає участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належить до компетенцiї наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства (п.8.5) та положенням " Про Спостережну раду". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зеленяк Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 722137 Краснодарським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Профком БУ " Бургаз" голова профкому
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2014 До моменту вiдмiни
9) Опис
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Секретар наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мадика Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 332602 Красноградсьсьеим РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УТТ СТ БУ " Бургаз" водiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 До моменту вiдмiни
9) Опис
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаращенко Оксана Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 556578 Нов.-Волинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КМКОЦ, кандитат у юридичних особах, онкохiрург-лiкар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 До моменту вiдмiни
9) Опис
Як член ревiзiйної комiсiї бере участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшення загальних зборiв винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Запоточна Валентина Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 624572 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КП " Будинкова управа -4" Головний бухгалтер"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2011 обрано безстроково
9) Опис
Вiдповiдає за бухгалтерський облiк на пiдприємствi.Отримує заробiтну плату згiдно заключено трудового контракту. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Iльницький Володимир Онуфрiйович КА 215834 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Яворська Тамара Миколаївна МК 341961 Красноградським РВ УМВС України у Харкiвськiй областi 219197 45.81 219197 0 0
Член наглядової ради Зеленяк Василь Васильович МК 722137 Красноградським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 2 0.0004 2 0 0 0
Секретар наглядової ради Мадика Сергiй Володимирович ММ 332602 Красноградським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 1312 0.2742 1312 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Гаращенко Оксана Олександрiвна ВМ 556578 Нов.-Волинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi 44432 9.286 44432 0 0 0
Головний бухгалтер Запоточна Валентина Валерiївна КА 624572 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Усього 264943 55.3706 264943 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Семашко Олексiй Дмитрович СН 012626 Дарницьким РУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 185048 38.67 185048 0 0 0
Яворська Тамара Миколаївна МК 341961 Краснодарським РВУ УМВС України в Харкiвськiй областi 219197 45.81 45.81 219197 0 0 0
Усього 404245 84.48 45.81 404245

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан-Цiннi Папери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22335534
Місцезнаходження 79035 Україна Львівська Львiвський м.Львiв вул.Пасiчна, буд.135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263310
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 032-294-87-77
Факс 032-294-9-87-75
Вид діяльності Лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Згiдно догоору № 44-ДМ-13 вiд 23.05.2013року надає депозитарнi послуги, щодо вiдкриття рахунку та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв, випуск яких дематерiалiзувався. зберiгання належних власникам цiнних паперiв, обслуговування операцiй за цими рахунками.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044-591-04-37
Факс 044-591-04-37
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Вiдповiдно до договору про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 11.03.2014р. № ОВ-4438 надаються послуги по обслуговуванню випуску цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.05.2015 198/13/1/98 Львiвське ТУ ДКЦПФР UA4000169197 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 478484 119621 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзованих та неорганiзованих ринках не здiйснюється. Емiтент лiстинг на фондових бiржах не проходив. Акцiї емiтента не включенi до лiстингу жодної з бiрж. Додаткового випуску акцiй не було.
 

XI. Опис бізнесу

Iнформацiя про Пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод" ( далi- " Пiдприємство" або ПАТ " Дрогобицький машинобудiвний завод" було зареєстровано вiдповiдно до законодавства України, вiдповiдно до рiшення Державного комiтету нафтової,газової та нафтопереробної промисловостi України вiд 30 червня 1994р. № 259 шляхом перетворення державного пiдприємства " Дрогобицький машинобудiвний завод" у ВАТ , вiдповiдно до указу Президента України " Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993р. та зареєстроване Вмконкомом Дрогобицької мiської ради народних депутатiв 22.11.1994р., реєстр №0160. Перереєстрацiя в єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України вiд 19.05.2015р. №14147770075000193 ПАТ " Дрогобицький машинобудiвний завод". Основним видом дiяльностi Пiдприємства є виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва, механiчне оброблення металевих виробiв. Зареєстровано юридичною адресою. Пiдприємства є: Україна, Львiвська область, м.Дрогобич вул.Бориславська 51/1/82100/
 
Товариство є засновником наступних пiдприємств: - Дочiрне пiдприємство " Автоколона" ( iнд.код.31416730, довiдка з ЄДРПОУ № 1029, видана Львiвським обласним управлiнням статистики 02.03.2001р.); -Дочiрне пiдприємство " Галнафтогаз" ( iнд.код.30444992, довiдка № 5323, видана Львiвським обласним управлiнням статистики вiд 11.12.2003р.); -Дочiрне пiдприємство " Культурно-спортивний комплекс " Олiмп" ( iнд.код25551868,довiдка з ЄДРПОУ №5507, видана Львiвським обласним управлiнням статистики вiд 10.12.2001р.); -Дочiрне пiдприємство " Соцiально-оздоровчий торгiвельний центр " Довiра" ( iнд.код 25551362,довiдка з ЄДРПОУ №3693, видана Львiвським обласним управлiнням статистики вiд 07.05.1998р.). Станом на дату складання звiтностi всi пiдприємства є недiючими та знаходяться у станi лiквiдацiї.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли не створювались.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 74осiб: середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 24 :осiб, якi працюють за сумiсництвом 4 особи: чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 62 осiб: фонд оплати працi 3736,8тис.грн. Змiна розмiру фонду оплати працi, збiльшення з попереднiм роком на + 906,5тис.грн. Кадрової програми немає.
 
Емiтент не належить до об'єднань.
 
Спiльна дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами,установами - вiдсутня.
 
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.
 
Органiзацiя бухгалтерського облiку.
1.1 Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi покладено на бухгалтерську службу пiдприємства на чолi з головним бухгалтером.
1.2 Застосувати форми журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв, розробленi фахiвцями пiдприємства в минулому роцi й адаптованi бухгалтерiєю до нової системи облiку. Для повної та реальної картини здiйснюваних господарських операцiй та їх результатiв дозволити головному бухгалтеровi своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку.
1.3. Застосувати журнально-ордерну систему облiку.
1.4. Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей:- у бухгалтерiї у вiдомостях облiку залишкiв матерiалiв у кiлькiсно-сумарному виразi;- на складах у картках складського облiку в кiлькiсному виразi.
1.5. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, що вiдображаються в облiку, вiдмiтку про їх обробку у виглядi кореспонденцiї рахункiв, дати, пiдпису.
1.6. Складати щомiсяця журнали-ордери та iншi облiковi регiстри. Роздрукiвки з комп'ютерної програми пiдписувати оператору-виконавцевi i бухгалтеровi, який вiдповiдає за складання облiкового документа.
1.7. Данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок головному бухгалтеру вiдображати в Головнiй книзi пiдприємства (оборотному балансi), що є пiдставою для складання Балансу пiдприємства. Пiсля обробки журнали-ордери, облiковi регiстри i довiдки повиннi бути пiдписанi головним бухгалтером iз вказiвкою дати пiдпису.
1.8. Фахiвцям всiх структурних пiдроздiлiв пiдприємства, якi оформляють первиннi документи, неухильно виконувати вимоги працiвникiв бухгалтерiї щодо дотримання порядку їх оформлення i термiну подання їх до облiку. За порушення вимог бухгалтерiв, несвоєчасне складання первинних документiв i недостовiрнiсть вiдображення в них даних притягати фахiвцiв до дисциплiнарної вiдповiдальностi. У випадках, якщо документ пiдписаний таким фахiвцем, складений з порушенням законодавчих i нормативних вимог, або взагалi не складений,, або вiдсутнiсть такого дрокумента потягла за собою застосування фiнансових санкцiй до пiдприємства, то питання провiдповiдальнiсть фахiвця розглядати на засiданнi дирекцiї товариства за участю представникiв трудового колективу (профспiлки, за наявностi).
1.9. Вести податковий облiк вiдповiдно до законодавства України.
1.10. Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань пiдприємства станом на 1 листопада поточного року. Крiм того, проводити iнвентаризацiю у разi змiни матерiально вiдповiдальної особи та при встановленнi фактiв розкрадань. Для проведення iнвентаризацiї окремим наказом призначати склад iнвентаризацiйних комiсiй.
1.11. Проводити один раз на пiврiччя раптову ревiзiю каси.
1.12. Установити межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi у розмiрi 50 грн.
1.13. Основним засобом визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року (або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 1 000 грн., у 2011роцi, а починаючи з 1 сiчня 2012 року суму, що перевищує 2 500 грн.
1.14. До малоцiнних необоротнихматерiальних активiв вiдносити активи, вiдмiннi вiд основних засобiв ( на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби" i пунктi 4 цього наказу), вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 1000 грн. у 2011 роцi, а починаючи з 1 сiчня 2012 року суму, що не перевищує 2 500грн.
1.15. Для визнання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв (далi основних засобiв) i нематерiальних активiв такими, визначення строку корисного використання об'єктiв та вибору методу нарахування амортизацiї створити постiйно-дiючу експертно-технiчну комiсiю у складi:- Голова комiсiї: головний iнженер- Члени комiсiї: головнийенергетик, бухгалтер, системний адмiнiстратор.
1.16. Застосувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв методи амортизацiї та лiквiдацiйну вартiсть, устаноленi та затвердженi протоколом засiдання постiйно дiючої експертної технiчної комiсiї та погодженi з директором з економiки та фiнансiв, установивши при цьому такi методи нарахування амортизацiї для:- об'єктiв основних засобiв-прямолiнiйний, при цьому лiквiдацiйна вартiсть становить 0 грн.- малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв- у розмiрi 50% їх вартостi, яка амортизується, та решта 50% вартостi, яка амортизується, у мiсяць їх вилучення з активiв (списаннс з балансу).- iнших необоротних матерiальних активiв- прямолiнiйний метод;- нематерiальних активiв- прямолiнiйний метод.
1.17. Застосувати такi методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу чи iншому вибуттi:- середньозваженої собiвартостi, метод ФIФО- при вiдпуску запасiв у виробництво- за цiнами продажу- для товарiв, реалiзацiї готової продукцiї.
1.18. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконання робiт).
1.19. Застосувати в основному виробництвi позамовний iз застосуванням елементiв нормативного (у ливарному виробництвi- попередiльний) метод облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї; у цехах допомiжного виробництва: ремонтно-механiчному та iнструментальному- позамовний метод, у всiх iнших цехах допомiжноговиробництва-простий метод калькулювання.
1.20. Встановити, що собiвартiсть виготовлених та реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарiв, робiт, послуг, а саме:- прямих матерiальних витрат;- прямих витратна оплату працi;- амортизацiї виробничиї основних засобiв та нематерiальних активiв, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарiв, виконаних робiт, наданих послуг;-вартiсть придбаних послуг прямо пов'язаних з виробництвом товарiв, виконаних робiт, наданих послуг:- iнших прямих витрат, у тому числi витрат з придбання електроенергiї, включаючи реактивну.
1.21. Для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозважений валютний курс не застосовувати.
2. Гармонiзацiя бухгалтерського та податкового облiку, у зв'язку з набуттям чинностi Податкового кодексу України.
2.1 Для цiлей бухгалтерського облiку, використовувати альтернативний пiдхiд ведення бухгалтерського облiку, передбачений змiнами внесеними до П(С)БО- наказом Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження змiн до деяких положень (стандартiв) бухгалтерського облiку" вiд 18.03.2011 року №372.
2.2. Первiсну вартiсть основних засобiв збiльшувати на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.
2.3. Нарахування амортизацiї здiйснювати з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.
2.4. При визначеннi собiвартостi виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг, використовувати пiдхiд "прямих витрат". Тобто, загальновиробничi витрати вважати витратами перiоду та вiдносити на фiнансовi результати перiоду в якому вони фактично понесенi.
2.5. У випадку придбання одного об'єкту основних засобiв, що складається з частин, якi мають рiзний строк корисного використання (експлуатацiї), то кожну з цих частин визнавати в бухгалтерському облiку як окремий об'єкт основних засобiв.
2.6. З метою створення єдиної системи органiзацiї бухгалтерського облiку та дотримання єдиної облiкової полiтики для складання консолiдованої звiтностi фiлiям (вiддiленням, структурним пiдроздiлам) виконувати цей наказ, узгоджуючи свої дiї з головним бухгалтером пiдприємства
 
Номенклатуру ПАТ"ДМЗ" можна подiлити на 3 товарнi групи: 1. Газове обладнання:- газоросподiльчi станцiї;- обладнання для комплектацiї ГРС (блоки очистки газу, ємкостi). 2. Бурове обладнання:- породоруйнiвний iнструмент (калiбратори, центратори, фрезери, шламовловлювачi);- елеватори корпуснi;- перевiдники; - ловильний iнструмент (мiтчики, ковпаки ловильнi, трубовловлювачi, фрезера);- запаснi частини для бурових насосiв (втулки цилiндровi, клапани, штоки, поршнi). 3. Iнша продукцiя:- литво;- опорно-поворотнi пристрої для автокранiв;- вироби на замовлення. До основних ринкiв збуту продукцiї ПАТ"ДМЗ" належать: Україна, Росiя, Узбекистан, Казахстан та Туркменiстан. Характерними є фактична вiдсутнiсть реалiзацiї продукцiї на перспективний та ємнiсний ринок. Найбiльшу частку вiд реалiзацiї продукцiї ПАТ"ДМЗ" займає товарна група "бурове обладнання", а найменшу- "газове обладнання". Номенклатура бурового обладнання ПАТ"ДМЗ" характеризується широким та глибоким асортиментом, що є беззаперечною перевагою. Особливо глибоку номенклатуру має продуктова лiнiйка:калiбратори та центратори.
 
Придбання або вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв не було.
 
У звiтному перiодi з власниками iстотної участi правочинiв не було.
 
Товариство у складенiй фiнансовiй звiтностi вiдображає основнi засоби за iсторичною (фактичною) собiвартiстю, яка не переглядалась на вiдповiднiсть справедливiй вартостi станом на дату переходу на МСФЗ та протягом наступних звiтних перiодiв, що не вiдповiдає вимогам вищенаведеного МСФЗ. У звiтному перiодi правочинiв щодо основних засобiв не було.
 
В останнi роки зросли ризики захоплення великої частки ринкiв (РФ, Узбекистан) китайськими компанiями- виробниками бурового обладнання. Такими як:Jiyuan Sanhe Zhengyuan Petroleum Machinery Co., Ltd.; TIANHE OIL GROUP Co., Ltd.; China Xi'an Landrill Oil Tools Co., Ltd.; Shenyang Weiping Machinery @ Eguipment Co., Ltd. та iншими. Товарна група "газове обладнання" визначається найменшою часткою вiд реалiзацiї продукцiї ПАТ"Дрогобицький машинобудiвний завод". Номенклатура по данiй товарнiй групi (продуктова лiнiйка: ГРС) достатньо глибока та пiдприємство вiдоме як виробник газоросподiльчих станцiй. На територiї України основним конкурентом пiдприємства являється ВАТ"Факел" м.Фастiв (ГРС типу "Енергiя").
Товарна група " Iнша продукцiя" литво, ОПП, вироби на замовлення характеризуються малими об'ємами реалiзацiї та вiдсутнiстю постiйних замовлень.
 
Штрафних санкцiй не було.
 
Фiнансування дiяльностi для поточних потреб Товариства провидиться за рахунок власних коштiв.
 
Укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
 
Подальше розширення продукцiї ПАТ" ДМЗ" на мiжнародний ринок.Найбiльш перспективними ринками збуту даної продукцiї являється Україна,Туркменiстан,Узбекистан, Росiйська Федерацiя. Цiльовими споживачами продукцiї ПАТ "ДМЗ" на ринку Туркменiстану є державнi структури " Туркменгаз"," Туркменнафта", ".Туркменгеологiя". Ринок характеризується великою ємнiстю. Продукцiя пiдприємства присутня на ринку Узбекистану.Продукцiя пiдприємства може реалiзуватись для потреб "Узбекнафтогаз".
Перспективним є напрямок по виготовленню ГРС,ОПП. Глибина даної номенклатури є достатньою та цiнова полiтика дозволяє успiшно конкурувати на ринку.

 
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.
 
У звiтному перiодi судових справ, стосовно яких виступає емiтент не було.
 
Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди 8362 7839 8362 7839
машини та обладнання 1152 933 1152 933
транспортні засоби 29 26 29 26
земельні ділянки
інші 22 25 22 25
2. Невиробничого призначення: 56 71 56 71
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього 9621 8894 9621 8894
Опис По будiвлях та спорудах- первiсна вартiсть становить 23171тис.грн., сума нарахованого зносу 15332тис.грн., ступiнь зносу на кiнець року 66,2%.
Машини та обладнаня - первiсна вартiсть становить 16583 тис.грн. сума нарахованого зносу 15650 тис.грн.ступiнь зносу на кiнець року 94,4 %.
Транспортнi засоби- первiсна вартiсть становить 441тис.грн. сума нарахованого зносу 415 тис.грн. ступiнь зносу на кiнець року 94,1% .
Iншi основнi засоби- первiсна вартiсть 252тис.грн., сума нарахованого зносу 227тис.грн.ступiнь зносу на кiнець року 90,0%.
Обмежень щодо використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 49293 48593
Статутний капітал (тис. грн.) 120 120
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 120 120
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485 " Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонернтх товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними балансу. Визначення вартостi чистих активiв розраховуться за формулою рiзницi активи балансу, що приймаються до розрахунку мiж зобов'язаннями пасиву балансу, що приймаються для розрахунку.
Рядки балансу (1000,1005,1035,1100,1125,1165,1170)- (1600,1615,1620,1625,1630,1635,1690)=49293-28160 =21133тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв 21133тис.грн.перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу. Порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу свiдчить про вiдповiднiсть вимогам статтi 155ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1969 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит 11.01.2008 1505 0 13.02.2009
Короткостроковий кредит 02.07.2008 464 0 01.07.2009
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 7973 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання X 18218 X X
Усього зобов'язань X 28160 X X
Опис: Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький машинобудiвний завод" не надає згоди на розголошення iнформацiї про кредити банку та зобов'язання емiтента,оскiльки дана iнформацiя вважається комерцiйною таємницею.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва 1228 11336.2 92.9 1204 10904.5 89.6
2 Частини до кранiв,клапанiв,вентелiв та подiбних виробiв 578 154.0 1.3 585 607.0 4.9
3 Послуги з ремонту й технiчного обслуговування машин i устаткування для добувної промисловостi 113 598.6 4.9 86 498.9 4.1

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 0 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Внесення змiн до статуту. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi наглядової ради ( кожного члена наглядової ради), а також iнформацiї щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань не надавались.

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради iншi комiтети не створювались.
Інші (запишіть) д/в

Iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi наглядової ради( кожного члена наглядової ради). а також iнформацiя щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Так Ні Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймалось керiвництвом ПАТ"ДМЗ" з погодженням наглядової ради.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) В минулому роцi перевiрки фiнансової -господарської дiяльностi акцiонерного товариства не проводилась.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не проводила перевiрки.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Залучати iнвестицiї на пiдприємствi не планується.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Немає власного кодексу управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
немаєКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 00153362
Територія за КОАТУУ 4610600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.92
Середня кількість працівників 102
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м.Дрогобич вул.Бориславська 51/1 Львiвська обл.82100
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 3 3
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1305 1305
Основні засоби: 1010 9621 8894
первісна вартість 1011 40696 40589
знос 1012 31075 31695
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035 821 821
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 11747 11020
II. Оборотні активи
Запаси 1100 15399 15736
Виробничі запаси 1101 4061 4360
Незавершене виробництво 1102 324 362
Готова продукція 1103 8501 8474
Товари 1104 2513 2540
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 429 204
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135 56
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12885 12779
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 148 133
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 148 133
Витрати майбутніх періодів 1170 7929 9421
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 36846 38273
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 48593 49293

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 120 120
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 23886 23886
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -949 -2873
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 23057 21133
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1969 1969
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 3108 3082
за розрахунками з бюджетом 1620 5659 7973
за у тому числі з податку на прибуток 1621 951 2069
за розрахунками зі страхування 1625 2640 3131
за розрахунками з оплати праці 1630 338 283
за одержаними авансами 1635 3996 3996
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 7826 7726
Усього за розділом IІІ 1695 25536 28160
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 48593 49293

Примітки Iнформацiя про Пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство " Україна, Львiвська область, м.Дрогобич вул.Бориславська 51/1 iндекс 82100. Чисельнiсть штатних працiвникiв Товариства станом на 31.12.2016р. - 102 чол.
Основа складання фiнансової звiтностi: Бухгалтерський облiк у товариствi ведеться власною бухгалтерською службою. При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується вимог Закону україни " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999року № 996-ХIV ( з наступними змiнами i доповненнями) та Нацiональних положень ( стандартiв) бухгалтерського облiку. При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв Товариство дотримується принципiв автономностi. безперервної дiяльностi, переодичностi, iсторичної ( фактичної ) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, єдиного грошового вимiрника. Заява про вiдповiднiсть Товариство складає фiнансову звiтнiсть, згiдно з обраною облiковою полiтикою, на основi принципу iсторичної вартостi, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( " МСФЗ") у редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( Рада з МСФЗ), принципи якої, залишились незмiнним протягом звiтного перiоду. У попереднi звiтнi перiоди, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2016р. Пiдприємство складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень ( стандартiв ) бухгалтерського облiку ( П(с)БО"). Датаю переходу на складання фiнансової звiтностi iз застосуванням мiжнародних стандартiв Товариство визначено 01.01.2012р
1. Примiтки до Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016року. Фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2016року згiдно з визначеною концептуальною основною фiнансовової звiтностi то розкритi вiдповiдно до вимогам законодавства України i прийнятої облiкової полiтики пiдприємства. Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 " Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим пiдприємствам, або для адмiнiстративних цiлей, якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року, не передбачається до перепродажу, здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому. В статтi " Основнi засоби" згiдно МСБО 16" Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичентх збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 40696тис.грн., на кiнець 40589 тис.грн. накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 31075 тис.грн. на кiнець - 31695 тис.грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi ззасоби до ввводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводять на рахунок " Основнi засоби" . Основнi засоби облiковуються по iсторичнi вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки,що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 " Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку , якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменьшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних активiв у сумi 100% їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод.Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 " Запаси". У валюту балансу включено вартiсть виробничих запасiв, якi складають на початок звiтного перiоду 15399 тис.грн.на кiнець -15736тис.грн.У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що беспосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунку 91 i 92. У випадку, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiду. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача i т.п.) в бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними. а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатись шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндувiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть визначається методом " перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО ( за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю ( згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiду 429тис.грн.на кiнець 204 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за рахунками з бюджетом ( на початок 56 тис.грн., на кiнець 0 тис.грн.) Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi ( зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття " Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi на початок перiоду 148 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 133тис.грн. Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 120 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на 01.01.2015р. становть збитки949тис.грн. на 31.12.2016р - збитки 2783 тис.грн. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, приведе до зменьшення ресурсiв пiдприємства. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi то поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. Визнання доходiв i витрат. Доходи пiдприємства визначаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами ( товар вiдвантажений i право власносностi передане), i дохiд вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари або послуги, а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi: Короткостроковi кредити банкiв на початок звiтного перiоду та на кiнець не змiнилися та становлять 1969 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть ; -за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 3108 тис.грн. на кiнець -3082 тис.грн.; - за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду 5659 тис.грн. на кiнець -7973 тис.грн. у тому числi з податку на прибуток на початок звiтного перiоду 2640тис.грн. на кiнець 3131 тис.грн.; - за розрахунками зi страхування (вiдшкодування пiльгової пенсiї) на початок звiтного перiоду 1947 тис.грн на кiнець -2640 тис.грн.; - за розрахунками з оплати працi на початок звiтного перiоду 338тис.грн. на кiнець 283 тис.грн. ( мiсячне нарахування); - за одержаними авансами на початок звiтного перiоду 3996 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання на початок звiтного перiоду 7826 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 7726 тис.грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо у Товариства немає."
Керівник Iльницький Володимир Онуфрiйович
Головний бухгалтер Запоточна Валентина Валерiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 00153362
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12165 5682
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 9226 ) ( 5620 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

2939

62
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 147 1122
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 4116 ) ( 3673 )
Витрати на збут 2150 ( 272 ) ( 209 )
Інші операційні витрати 2180 ( 450 ) ( 1391 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( 1752 ) ( 4089 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 172 ) ( 160 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( 1924 ) ( 4249 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( 1924 ) ( 4249 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1924 4249

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 6234 2903
Витрати на оплату праці 2505 3698 2805
Відрахування на соціальні заходи 2510 804 1045
Амортизація 2515 622 643
Інші операційні витрати 2520 2286 1937
Разом 2550 13644 9333

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Примiтки до Звiту про фiнансовi результати за 2016рiк. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в Товариствi протягом 2016р.визначався у вiдповiдностi до вимог МСБО 18 " Дохiд". Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2016р. складає 12165тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 9226 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи 147тис.грн.Адмiнiстративнi витрати 4116тис.грн.Витрати на збут продукцiї 272 тис.грн.Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер iнших операцiйних витрат. Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод становлять 450 тис. грн. Згiдно МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток" наводимо такi данi на 31.12.2016:Загальний сукупний збиток за рiк становить 1929тис. грн. Товаритсво у порiвняннi з фiнансовим результатом за 2015р.(збиток 4249тис.грн.) зменьшило витрати за рiк на 2325 тис.грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. За результатами рiчної звiтностi не встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст. 41 Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.06.2006 року № 3480-VI, зi змiнами та доповненнями. У ходi роботи ми пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов'язань, пасивiв, викладених у цьому висновку , вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України
Керівник Iльницький Володимир Онуфрiйович
Головний бухгалтер Запоточна Валентина Валерiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 00153362
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

14466

7333
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040 37 41
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 2
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 9387 )

( 3546 )
Праці 3105 ( 3110 ) ( 2181 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1589 ) ( 1197 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 434 ) ( 405 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( 44 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 412 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 22 ) ( 9 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -15 45
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -15 45
Залишок коштів на початок року 3405 148 103
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 133 148

Примітки " Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв ). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї ( дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансування установи),а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй i кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi ( у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання, оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Згiдно з МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для фiнансової установи якгрошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденти можна класифiкувати як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдентiв, вiдповiдно, як грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденти можна класифiкувати , як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдентiв як компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденти з грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2016р. в сумi 133тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльность є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить мiнус15 тис. грн. Згiдно МСБО7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльность. Iнвестицiйна дiяльность- це придбання та продаж необоротнихї активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, Згiдно МСБО7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати охоплюють також тi , що повязанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльность; та надходження грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльность. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис.грн. Фiнансова дiяльность- це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдентiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, Згiдно МСБО7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик: виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарям для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Залишок коштiв на кiнець року становить 148 тис.грн. У звiтному роцi залишок коштiв зменшився на 15тис.грн. Iнших статтей, якi суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо у Товариства немає.
Керівник Iльницький Володимир Онуфрiйович
Головний бухгалтер Запоточна Валентина Валерiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 00153362
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Даний звiт непотрiбен для заповнення.
Керівник Iльницький Володимир Онуiрiйович
Головний бухгалтер Запоточна Валентина Валерiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 00153362
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 120 23886 -949 23057
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 120 23886 -949 23057
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -1924 -1924
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300 120 23886 -2873 21133

Примітки Примiтки до звiту про власний капiтал за 2016р. Згiдно з МСБО 1 " Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2016р. збиток становить 1924 тис.грн. нерозподiленого прибутку на початок звiтного перiоду збитк 949тис.грн. на кiнець збиток 2873 тис.грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу -120 тис.грн. ( змiн у звiтному роцi не вiдбулося). Зареєстрований статутний капiтал становить 120 тис.грн., який станом на 31.12.2016 р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал подiлений на 478484 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлеїв чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдентiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей , якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
Керівник Iльницький Володимир Онуфрiйович
Головний бухгалтер Запоточна Валентина Валерiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток