Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод", 00153362Львівська , Дрогобицький район, 82100, м.Дрогобич, вулиця Бориславська, будинок 51/1 03244,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

www.dmz-vat.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

48554

49293

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8156

8894

Довгострокові фінансові інвестиції

821

821

Запаси

15700

15736

Сумарна дебіторська заборгованість

12283

12779

Грошові кошти та їх еквіваленти

190

133

Власний капітал

19349

21133

Статутний капітал

120

120

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-4657

-2873

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

29205

28160

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду