Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
для опублікування в офіційному друкованому виданні

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне товариство " Дрогобицький машинобудiвний завод", 00153362Львівська , Дрогобицький район, 82100, м.Дрогобич, вулиця Бориславська, будинок 51/1 03244,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.dmz.pat.lviv.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 49293 48593
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8894 9621
Довгострокові фінансові інвестиції 821 821
Запаси 15736 15399
Сумарна дебіторська заборгованість 12779 12885
Грошові кошти та їх еквіваленти 133 148
Власний капітал 21133 23057
Статутний капітал 120 120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2873 -949
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 28160 25536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду